Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1. De overeenkomst
1.1. De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, mail en
in persoon voor het volgen van een Pilates/Yoga- of andere vorm van training.
1.2. Voor de aanvang van de training moet een inschrijfformulier ingevuld en voorzien
van een handtekening ingeleverd worden bij de trainer van Pilates Studio Zeeland.
2. Eigen risico en aansprakelijkheid
2.1. Het volgen van Pilates/Yoga- of een andere vorm van trainingen is geheel voor eigen risico van de klant.
2.2. Pilates Studio Zeeland is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch
voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de training(en)
3. Betaling
3.1. De klant dient het verschuldigde lesgeld contant te voldoen voor de aanvang van de
Pilates/Yoga- of andere vorm van training.
3.2. Indien een 26-, 10- of 5 lessenkaart wordt aangeschaft, dient de klant het
verschuldigde lesgeld te voldoen voor de aanvang van de eerste training
vermeld op de kaart.
3.3. Bij niet of niet-tijdige betaling zullen er administratiekosten in rekening gebracht
worden a €5,95.
4. Geldigheidsduur lessenkaarten
4.1. De geldigheidsduur van de 26 lessenkaart is 26 weken, de 10 lessenkaarten is 10
weken en de 5 lessenkaarten 5 weken. (exclusief de schoolvakanties, niet betalend
voor u als lid.)
4.2. De startdatum van de lessenkaart is de datum van de eerste les op de lessenkaart.
4.3. De geldigheidsduur wordt verlengd met 1 week indien er te vaak een les uitvalt wegens
afwezigheid (bijv. door ziekte of vakantie) van de trainer OF Pilates Studio Zeeland, persoon in kwestie, Leonie Hofker bepaald dat u de les volgt op een andere locatie. 
4.4. Tijdige annulering van een training door de klant heeft, ongeacht de reden,
geen invloed op de geldigheidsduur van de lessenkaart.
4.5. Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

4.6. Lessenkaarten zijn persoonsgebonden en dus NIET overdraagbaar, geen uitzonderingen hierop.
5. Uitsluiting
5.1. Zolang Pilates Studio Zeeland niet beschikt over een door de klant ondertekend
inschrijfformulier, studioreglement en algemene voorwaarden, wordt deze klant niet
tot de trainingen toegelaten.
5.2. Pilates Studio Zeeland heeft het recht deelname van de klant aan een training te
weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5.3. Pilates Studio Zeeland heeft het recht deelname van de klant aan een training te
weigeren indien de klant zich niet aan het studioreglement houdt.
5.4. Pilates Studio Zeeland heeft het recht deelname van de klant aan een training te
weigeren indien de lichamelijke toestand van de klant van dien aard is dat het volgen
van een training onverantwoorde risico’s met zich mee zou brengen.
De beoordeling is voorbehouden aan de trainer. 6. Annulering door Pilates Studio Zeeland
6.1. Pilates Studio Zeeland heeft het recht zonder opgave van redenen trainingsdata en
tijden te wijzigen.
6.2. Pilates Studio Zeeland heeft het recht zonder opgave van redenen een 26-,10- of 5
lessenkaart te annuleren of deelname van de klant te weigeren, in welke gevallen de
klant recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de betrekkende les en
eventueel overige reeds betaalde lessen.
6.3. Mocht een trainer door omstandigheden verhinderd zijn een of meerdere lessen te
geven, dan zorgt Pilates Studio Zeeland voor vervanging.
6.4. Indien Pilates Studio Zeeland geen vervangende trainer kan aanbieden, wordt er van u verwacht u les elders te volgen op een andere locatie van Pilates Studio Zeeland. 
6.5. Indien aan een matles/groepsles structureel 6 of minder mensen deelnemen , behoudt
Pilates Studio Zeeland zich het recht voor een les te laten vervallen en klanten, in
overleg in een passende matles/groepsles op een andere locatie, op een ander moment
in te delen.
6.6. Indien er geen passende matles/groepsles beschikbaar is, wordt de lessenkaart
beëindigd en het resterende deel van het reeds voldane lesgeld gerestitueerd binnen 30 dagen. 
7. Vastleggen van gegevens
7.1. De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door de
trainer(s) van Pilates Studio Zeeland uitsluitend voor administratieve en
trainingsdoeleinden gebruikt.
8. Wijzigingen door de klant
8.1. Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een
klant deze per omgaande aan Pilates Studio Zeeland te melden.
8.2. Elke klant is verplicht alle wijzigingen in de lichamelijke staat en medicijngebruik
onmiddellijk te melden aan de trainer, ook als dit niet relevant lijkt.
8.3. Eventuele gevolgen die voorvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn
niet voor rekening van Pilates Studio Zeeland.
9. Wijzigingen door Pilates Studio Zeeland
9.1. Pilates Studio Zeeland behoudt zich het recht voor het studioreglement te allen tijde te
wijzigen.
9.2. Pilates Studio Zeeland behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te
allen tijde te wijzigen.
9.3. Pilates Studio Zeeland heeft het recht te allen tijde prijswijzigingen door te voeren.
Deze gelden alleen voor losse lessen en lessenkaarten die na de prijswijziging door de
klant worden gekocht.
9.4. Het geldende studioreglement en de geldende algemene voorwaarden kunt u nalezen
op de website.
9.5. In alle onvoorziene gevallen beslist Pilates Studio Zeeland.
9.6. Met de publicatie van deze algemene voorwaarden vervalt de vorige versie.
10. Toepasselijkheid en geschillen
10.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Pilates Studio
Zeeland betreffende deelname aan trainingen, matlessen, groepslessen, cursussen en
andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woord.

10.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn
bevestigd door Pilates Studio Zeeland.